607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

O przedszkolu

Kilka słów o nas

Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus” jest placówką, w której każdy maluch jest doceniony i zauważony. Tutaj dzieci są szczęśliwe i uśmiechnięte, a swoje zainteresowania i zdolności rozwijają w miłej i ciepłej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry, która z pasją podejmuje się każdego dnia opieki i nauki naszych podopiecznych.

Nasza placówka:

 • wychowuje do wartości,
 • daje szanse pełniejszego indywidualnego rozwoju dzieci,
 • uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia - sprawia, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
 • daje dzieciom możliwość samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej, kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień, osiągnięć,
 • przygotowuje do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami,
 • wspiera rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności, czyni z nich partnerów i sojuszników przedszkola,
 • dąży do tego, aby dzieci w miarę bezstresowo osiągały dojrzałość szkolną.

    Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wiedzę, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

    Od najmłodszych lat w sposób zindywidualizowany, odkrywając w każdym dziecku jego mocne strony i talenty, inspirujemy dziecko do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, co wyzwala w nim bardzo silną motywację do ciągłego kształcenia się. Uczymy w trzech językach – polskim, angielskim i włoskim, angażując wszystkie zmysły. Ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Gwarantujemy:

 • czułą opiekę i bezpieczeństwo dla Twojego dziecka;
 • szczęśliwe chwile zabawy i radości;
 • indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • najnowsze metody rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym;
 • naturalne przyswajanie języka angielskiego i włoskiego;
 • udział dzieci w różnych konkursach;
 • realizację podstawy programowej;
 • realizację Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności życia w grupie, niesienia pomocy i nawiązywania przyjaźni;
 • wspaniałe warunki lokalowe, salę do zajęć ruchowo-muzycznych, duży plac zabaw oraz własną kuchnię;
 • wiele dodatkowych wydarzeń i uroczystości: pikniki, wycieczki np. do teatrów i muzeów, galerii, kin, parków i mnóstwo innych atrakcji.

Dziecko kończąc edukację przedszkolną jest szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.

 

WYCHOWANIE W DUCHU WIARY

Jesteśmy przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości i charakter wychowania. Nasze przedszkole kładzie nacisk, by wychowywać dzieci na dobrych i szlachetnych ludzi. Aby osiągnąć ten szczytny cel staramy się wdrażać w codzienne życie zarówno pracowników, jak i podopiecznych, ponadczasowe wartości religijne.

W naszym przedszkolu dużą rolę pełni formacja religijna, którą realizujemy na różnych płaszczyznach:

 • wspólna modlitwa przed i po posiłkach,
 • spotkania o tematyce religijnej (kółko biblijne) 2 razy w tygodniu,
 • przybliżanie treści roku liturgicznego,
 • czytanie biblii dla dzieci i opowiadań o treściach religijnych,
 • wspólne uczestnictwo społeczności przedszkolnej, dzieci i rodziców we Mszach świętych w kościele św. Antoniego Marii Zaccarii – Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów
 • spotkanie z rodzicami przy wigilijnym i wielkanocnym stole,
 • udział w konkursach religijnych,
 • kultywowanie tradycji chrześcijańskich,
 • kształtowanie postawy chrześcijańskiej.

Tego typu zajęcia pomagają ukierunkować uczucia dzieci do Boga, bliźniego i do tego wszystkiego, co piękne i szlachetne. Chcemy, aby nasi podopieczni doświadczali radości z czynienia dobra, a także, aby potrafili świadomie zmieniać siebie i środowisko, w którym żyją.

NASZA MISJA

Ideą działania przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

NASZA WIZJA

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Dążymy do tego, aby nasze dzieci były należycie przygotowane do wejścia na kolejne stopnie edukacji. Kształtujemy właściwe  postawy społeczno-moralne w stosunku do całej społeczności przedszkolnej. Oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające talenty i zainteresowania dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Cały zespół w naszym przedszkolu współpracuje ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Staramy się, aby współpracę nauczycieli i rodziców cechowała szczerość i wzajemne zrozumienie.