Statut Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieciątka Jezus"

Spis Treści

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
  1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe  „Dzieciątka Jezus”
  2. dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieciątka Jezus”
  3. dziecku, dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanka, wychowanków   Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieciątka Jezus”
  4. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka

§2

 1. Placówka nosi pełną nazwę: Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus”.
 2. Przedszkole posiada skróconą nazwę w brzmieniu: Przedszkole „Dzieciątka Jezus”.
 3. Typ Placówki: przedszkole katolickie, niepubliczne, profilowane – językowe.
 4. Przedszkole ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Jana III Sobieskiego 15, która stanowi własność Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów.
 5. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

§3

 1. Placówka działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe,
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe,
  3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
  4. Statutu Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieciątka Jezus”,
  5. Nauki Społecznej Kościoła Katolickiego wraz z Katechizmem Kościoła Katolickiego,
  6. Programu realizowanego w placówkach oświatowo-wychowawczych Ojców Barnabitów,
  7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
   I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

§4

 1. Przedszkole jest odrębnym podmiotem podatkowym działającym na zasadach gospodarczej wyodrębnionej działalności z całokształtu statutowej działalności Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów jako kościelnej osoby prawnej.
 2. Organem założycielskim i prowadzącym przedszkole jest Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariana Smoluchowskiego1.
  W skład organu prowadzącego wchodzą: przełożony prowincji, osoby duchowne i świeckie wskazane przez Kapitułę Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów.
 1. Zadania organu prowadzącego są następujące:
  1. zarządzanie majątkiem placówki,
  2. dysponowanie środkami finansowymi,
  3. kierowanie polityką kadrową placówki, zatrudnianie wszystkich pracowników,
  4. zatwierdzanie planów i regulaminów pracy,
  5. rozpatrywanie odwołań zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców,
  6. dokonywanie wraz z radą pedagogiczną zmian w statucie przedszkola,
  7. zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
   a) wykonywanie remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
   b) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola,
  8. wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Rozdział 2

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§5

 1. Głównym celem przedszkola jest:
  1. objęcie opieką i wczesną edukacją dzieci w tym zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego,
  2. umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i religijnego,
  3. integracja dzieci,
  4. stymulowanie rozwoju dziecka,
  5. umożliwienie dzieciom podtrzymywanie  poczucia przynależności społecznej, tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  6. rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
  7. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 1. Do zadań przedszkola należą:
  1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
  2. budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralno-etycznej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
  3. nabywanie przez dziecko kompetencji językowych,
  4. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności,
  5. realizacja obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6 letnich,
  6. zapewnienie nauki dwóch języków obcych,
  7. prowadzenie wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie i stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich osobowości. Codzienne spotkanie z Bogiem jako Stwórcą i Miłością ma być drogą do odkrywania piękna i dobra w człowieku oraz w otaczającym świecie,
  8. wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka zgodnie z Nauką Społeczną Kościoła Katolickiego. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna, w której rozwija się dziecko, powinna spełniać najważniejszą rolę w kształtowaniu postawy wrażliwej na bliźniego, na dobro i piękno osobowości małego człowieka. Przedszkole ma w tym dziele szczególną rolę do spełnienia, stawiając za wzór Najświętszą Rodzinę.
 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
 2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
  1. możliwość dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych komunikacji oraz chęci zabawy,
  2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci,
  3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju,
  4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci,
  5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu,
  6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej,
  7. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
  8. współpracę z poradnia psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje oraz pomoc.

§6

Przedszkole zapewnia odpowiedni zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych dostosowanych do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.

Rozdział 3

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

§7

 1. W przedszkolu obowiązuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana dzieciom z inicjatywy rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczycieli i pomocy nauczyciela sprawujących opiekę nad dzieckiem oraz pozostałych osób wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń) jest udzielana także rodzicom dzieci oraz nauczycielom i polega na wspieraniu ich
  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu, zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z niepełnosprawności.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom podczas bieżącej pracy oraz w formie indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym oraz porad i konsultacji.
 5. Przedszkole organizuje także indywidualną terapię i wychowanie dzieciom, o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii otrzymanej z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia darmowe przysługują dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne.
 7. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
 8. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 9. Dyrektor przedszkola oraz wychowawcy grup planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wraz z organem prowadzącym wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 11. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje
  z jego rodzicami oraz organem prowadzącym. W zależności od potrzeb także z innymi nauczycielami, wychowawcami grup i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
 12. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola informuje jego rodziców.
 13. Przedszkole ma współdziałać z rodziną w kwestii pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w różnorodnym rozwoju talentów każdego dziecka z zachowaniem odrębnych przepisów prawa i przepisów wewnętrznych.
 14. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, terapeuci, logopedzi, oraz nauczyciele wspomagający (pedagodzy specjalni, pedagodzy-terapeuci).
 15. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą również działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 16. Działania, o których mowa w ust.15, obejmują również obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

§8

 1. Zadaniem pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie,
  2. rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu wspierania mocnych stron wychowanków,
  3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,
  4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
  6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,
  7. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci oraz rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 4

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§9

Organami placówki są:

 1. Dyrektorzy przedszkola
 2. Rada pedagogiczna

§10

 1. Dyrektor przedszkola który jest ustanawiany i odwoływany przez organ prowadzący przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa, spełnia wymagania określone prawem i wymagania odpowiednich organów w tym organu prowadzącego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. W każdym przypadku podejmowania jakichkolwiek decyzji personalnych, finansowych
  (z wyjątkiem zmiany wykupionego pakietu opłat), organizacyjnych i innych dyrektor przedszkola musi uzyskać akceptację organu prowadzącego lub jego reprezentanta prawnego.
 3. Zadania dyrektora przedszkola są następujące:
  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja uchwał w ramach jej kompetencji,
  3. współpraca z rodzicami i instytucjami nadzorującymi oraz kontrolującymi,
  4. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
  5. organizowanie pracy w przedszkolu,
  6. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego).
 4. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny a w szczególności:
  1. przyjmuje dzieci do przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym zawierając w imieniu organu prowadzącego Umowę  z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka,
  2. sprawuje opiekę nad wszystkimi dziećmi, zgodnie z dalszymi postanowieniami Statutu dotyczącymi nauczycieli oraz stwarza wychowankom warunki harmonijnego i pełnego rozwoju osobowego (psychicznego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego, umysłowego),
  3. ponosi  odpowiedzialność moralną i prawną za zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo dzieci pozostawionych pod opieką w przedszkolu,
  4. na wniosek rady pedagogicznej lub organu prowadzącego może skreślić dziecko z listy wychowanków,
  5. przydziela poszczególnym nauczycielom stałe prace, za które są oni odpowiedzialni,
  6. opracowuje plany pracy przedszkola i przedstawia do akceptacji organowi prowadzącemu,
  7. prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli,
  8. wspiera pracę nauczycieli i sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami
  9. jest odpowiedzialny wobec organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego, także wobec jednostki samorządu gminnego jako organu dotującego, za zgodne ze Statutem prowadzenie działalności przedszkola,
  10. przedstawia i uzgadnia z organem prowadzącym propozycje dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników,
  11. realizuje uchwały rady pedagogicznej, zalecenia organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego, zachowując odpowiednio odrębne przepisy,
  12. wypełnia inne zadania wynikające z przepisów prawnych, ze statutów i regulaminów dotyczących przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego,
  13. zapewnia wraz z organem prowadzący bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce,
  14. dyrektor przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do placówki. Instancją odwoławczą jest w pierwszej kolejności organ prowadzący.

§ 11

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. Rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze przy uwzględnieniu przepisów prawnych dotyczących tego organu oraz praw organu prowadzącego.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków oraz organu prowadzącego o terminie rady.
 6. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora przedszkola.
 7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem co najmniej trzy razy w roku: przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze oraz po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§12

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
  2. zatwierdzenie regulaminu pracy rady pedagogicznej,
  3. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
   w przedszkolu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślania dziecka z listy,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w powyższym trybie, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.
 3. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 4. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest organ prowadzący.

 Rozdział 5

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§13

 1. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, lekcji otwartej itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach wydaje dyrektor.
 2. Budynek i teren przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną placówki są oddziały złożone z dzieci o zróżnicowanym przedziale wiekowym, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych.
 4. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 20 wychowanków.
 5. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, katechizm Kościoła Katolickiego oraz program Ojców Barnabitów.
 6. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
 7. Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 8. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt na powietrzu.
 9. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
 10. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 11. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,
  2. placu zabaw,
  3. pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni,
  4. jadalni.
 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
  1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  2. informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom na tablicy informacyjnej, oraz stronie internetowej,
  3. w przedszkolu na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.

§14

 1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na pierwszej w danym roku szkolnym radzie pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań
  do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
   w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
 4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe
  w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 6. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
 7. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
 8. W przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu, dwóm lub więcej opiekunom lub nauczycielom.
 9. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 10. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola (wyjścia, wycieczki).
 11. Podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów ponoszą oni odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 12. W czasie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc wychowawcza w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 13. Najpóźniej jeden dzień przed zaplanowaną wycieczką należy powiadomić o niej rodziców dzieci.
 14. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

§15

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby przez nich upoważnione, wskazane imiennie w Upoważnieniu do Odbioru Dziecka do Przedszkola.
 2. Rodzice mogą, w formie pisemnej, upoważnić inną pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa oraz numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 6. Nauczyciel ma obowiązek każdorazowo osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
 7. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w momencie przekazania dziecka przez rodzica bezpośrednio nauczycielowi grupy. Przekazanie dziecka następuje w momencie wejścia dziecka do sali dydaktycznej.
 8. W chwili, gdy rodzic zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 9. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nauczyciel ma wtedy prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru.

§16

 1. Placówka funkcjonuje cały rok z wyłączeniem 2 tygodni w okresie lipiec-sierpień oraz w dniu 24 grudnia.
 2. Terminy przerw ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
  1. w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
  2. w okresie Świąt Wielkanocnych,
  3. dni ustawowych wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. innych dni określonych przez organ prowadzący, które podane są do ogólnej wiadomości na początku roku szkolnego,
 4. Dzienny wymiar godzin pracy przedszkola wynosi 11,5 godziny (od 6.30 do 18.00) od poniedziałku do piątku.  Nie wyklucza to możliwości pozostawienia dziecka dłużej, po uprzednim ustaleniu z opiekunem i za dodatkową opłatą. 

§17

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący.
 2. Środki na działalność przedszkola mogą pochodzić z:
  1. dotacji jednostki samorządu terytorialnego,
  2. wpłat rodziców,
  3. darowizn od osób fizycznych i prawnych.
 3. Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.
 4. Opłata za pobyt dziecka w placówce–czesne, podana jest w Umowie podpisywanej między przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora przedszkola  a rodzicami wraz z przyjęciem dziecka do placówki.
 5. Opłaty za czesne i wyżywienie rodzice dokonują do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc z dołu. Grupowe zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego.
 6. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
 7. Opłaty rodzice wnoszą przelewem na rachunek bankowy przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach rozliczenie może nastąpić w formie gotówki uiszczanej w sekretariacie przedszkola.

Rozdział 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§18

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Nauczycieli zatrudnia się na następujących stanowiskach pracy:
  1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego
  2. Nauczyciele specjaliści
 1. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnione są osoby:
  1. Pracownicy administracyjni,
  2. Pracownicy obsługi 

Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.

 1. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy organ prowadzący.
 2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz regulaminy wewnętrzne przedszkola.
 3. Wynagrodzenie nauczycieli i poszczególnych pracowników ustalane jest na podstawie indywidualnych umów.
 4. Pracownicy przedszkola, w szczególności nauczyciele są zobowiązani dawać dobry przykład, zgodnie z zasadami Ewangelii.
 5. Placówka może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych i innych. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy, stażystów oraz praktykantów.

§19

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika.
 2. Nauczyciele zatrudniani w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.
 4. Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela od chwili przyprowadzenia ich do placówki przez rodziców do chwili odebrania z przedszkola. Nauczyciel, któremu zostały powierzone dzieci, ponosi odpowiedzialność prawną i moralną za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.
 5. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:
  1. poznania i uwzględnienia potrzeb rozwojowych dzieci,
  2. włączania rodziców z działalność placówki,
  3. udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.
 6. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
  1. przekazywanie informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
  2. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
   1. organizowanie zebrań grupowych w zależności od potrzeb (co najmniej 2 razy w roku szkolnym),
   2. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
   3. przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie.
 7. Do zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno–wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań, systematyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych,
  3. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce i podczas zajęć prowadzonych poza terenem placówki,
  4. stosowania odpowiednich metod nauczania i wychowania,
  5. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną itp.,
  6. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  8. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, miesięczny plan pracy) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. realizacja wszystkich innych zaleceń Dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki,
  11. stwarzanie w placówce rodzinnej i miłej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,
  12. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno – sportowym,
  14. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  15.  opieka nad powierzonymi salami, sprzętem i wyposażeniem.

§20

W placówce mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele – instruktorzy, trenerzy z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia dzieci.

§21

1. Do zakresu obowiązków pracowników obsługi należy:

 1. współpraca z dyrektorem i nauczycielami w zakresie wyżywienia dzieci,
 2. zapewnienie sprawnego działania placówki oraz utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
 3. realizacja pozostałych, szczegółowych zakresów obowiązków znajdują się w teczkach osobowych.

Rozdział 7

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§22

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W przypadku dzieci mających opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej sześciu lat.
 2. Dyrektor przedszkola w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na uczęszczanie do grupy przedszkolnej dziecka, które ukończyło 2,5 roku życia.
 3. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego.
 5. Każde dziecko ma prawo do:
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – opiekuńczym
 2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
  i poszanowania jego godności, wychowania w duchu wartości chrześcijańskich.
 3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 4. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponosi rodzic dziecka.
 5. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe (dot. np.: chorób typu infekcja oraz innych wieku dziecięcego).
 6. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo–wychowawczego – dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
 7. Każde dziecko ma obowiązek, adekwatnie do swojego wieku i poziomu rozwoju, respektować potrzeby innych osób, szanować ich wolność i bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo zwierząt, roślin i przedmiotów znajdujących się w jego otoczeniu.
 8. Dziecko ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
  2. respektowania poleceń nauczyciela,
  3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych,
  4. dbania o czystość i higienę osobistą; dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni, łazience i jadalni,
  5. poszanowania wytworów pracy innych dzieci.

§23

 1. Przyjęcie  dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie zawarcia Karty Zgłoszenia Dziecka,     wpłaty czesnego, kwoty określonej jako tzw. opłata startowa.  Opłata startowa przeznaczona jest w szczególności na przygotowanie przedszkola na przyjęcie dziecka. W przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej może podjąć decyzję
  o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do placówki w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu lub podważania dobrego imienia przedszkola,
  2. zalegania z opłatami za przedszkole (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie),
  3. przyprowadzania  dziecka z oznakami infekcji mimo upomnień personelu kierowanych do rodzica i nie przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, iż dziecko jest zdrowe,
  4. przekazania nieprawdziwych informacji w Umowie oraz Oświadczeniach,
  5. zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającym prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej,
  6. wystąpienia braku współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych,
  7. stwarzania przez dziecko zagrożenia zdrowia lub życia dla innych dzieci i wychowawców,
  8. wystąpienia trwającej ponad jeden miesiąc nieobecność dziecka i nie zgłoszenie  tego faktu personelowi przedszkola.

Rozdział 8

RODZICE DZIECI

§24

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznawania się z : aktami prawnymi regulującymi pracę placówki, programem pracy placówki oraz miesięcznym planem pracy w danym oddziale,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi przedszkola opinii na temat pracy placówki,
  5. uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiągnieciu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb.

§ 25

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. współdziałanie z nauczycielami, dyrektorem oraz pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu,
  3. współdziałania z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu
   i przedszkola w zakresie wdrażania bezpiecznych zachowań, oraz stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,
  4. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
  6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  7. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach,
  8. respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
  9. systematyczne zapoznawanie się z komunikatami i ogłoszeniami zamieszczanymi na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej oraz przesyłanymi drogą elektroniczną
 2. Rodzice dziecka 6 letniego powinni zapewnić dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia oraz pisemne usprawiedliwianie nieobecności.
 3. W przedszkolu powinny być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami w ustalonych przez dyrektora terminach. Celem tych spotkań ma być udzielanie wszelkich informacji dotyczących pracy wychowawczo – opiekuńczo – pedagogicznej oraz prowadzenie formacji duchowej dla rodziców.   W zebraniach ma prawo uczestniczyć organ prowadzący.

§26

 1. Przedszkole przewiduje następujące formy współpracy z rodzicami:
  1. zebrania grupowe (minimum 2 razy  w roku szkolnym),
  2. konsultacje i rozmowy indywidualne,
  3. spotkania integracyjne,
  4. uroczystości zajęcia otwarte dla rodziców,
  5. dni adaptacyjne,
  6. kącik dla rodziców,
  7. wystawy prac plastycznych dla dzieci.

§ 27

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wnoszą do 31 marca jednorazową w danym roku opłatę, tzw. opłatę startową oraz stałą 12-miesieczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu niezależnie od regularności uczęszczania. Opłata uiszczana jest z dołu do dnia 10. każdego miesiąca. Wysokość opłat ustalana jest w danym roku w marcu i obowiązuje na nowy rok szkolny (od 1-ego września danego roku do 31-ego sierpnia następnego roku). W razie rezygnacji przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka z usług przedszkola obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia lub zapłata równowartości  czesnego. W przypadku rezygnacji umowa przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, po upływie okresu wypowiedzenia.
 2. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego przez rodziców pakietu. Od 1 stycznia 2023 rodzice mogą wybrać następujące pakiety:

Grupy przedszkolne

– czesne – 1 200,00 zł
– wyżywienie – 15,50 zł.

+ 1 zł w zależności od ilości wykluczeń pokarmowych
(za 3 posiłki: śniadanie,
II śniadanie, obiad)

– czesne – 1400,00 zł
– wyżywienie – 17,50 zł

+ 1 zł w zależności od ilości wykluczeń pokarmowych
(za 4 posiłki: śniadanie,
II śniadanie, obiad, podwieczorek)

– czesne – 1650,00 zł
– wyżywienie – 18,00 zł

+ 1 zł w zależności od ilości wykluczeń pokarmowych
(za 5 posiłków: śniadanie,
II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

 
 1. Rodzice ponoszą także odpłatność za posiłki spożywane w przedszkolu przez dziecko zgodnie z wybranym pakietem. Wysokość dziennej stawki jest kalkulowana jednorazowo na cały rok szkolny oraz jest uzależniona od rodzaju pakietu wybranego przez rodziców.
  W dniach nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się opłaty za wyżywienie od dnia następnego po pierwszym dniu nieobecności dziecka w przedszkolu lub już od pierwszego dnia takiej nieobecności, o ile została ona zgłoszona tego samego dnia do godz. 09.00 .
 2. Rodzice odbierający dziecko po godzinach określonych w zadeklarowanym pakiecie wnoszą opłatę dodatkową odpowiednio do wybranego pakietu:

Rodzice, którzy wybrali Pakiet I , odbierający dziecko w godz.:

13.16 – 13.30 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł
13.31 – 13.45 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 45,00 zł
13.46 – 14.00 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 60,00 zł

Rodzice, którzy
16.16 – 16.30 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł
16.31 – 16.45 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 45,00 zł
16.46 – 17.00 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 60,00 zł

Rodzice, którzy wybrali Pakiet III, odbierający dziecko w godz.:
18.01 – 18.30 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 60,00 zł 

 1. W okresie wakacji (lipiec-sierpień) przedszkole jest zamknięte przez dwa tygodnie , ustalony przez organ prowadzący miesiąc. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązują wybrane przez rodziców pakiety a wysokość czesnego jest obniżona o 10%.

Rozdział 9

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA

§ 28

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U z dnia 2014 r. poz. 1170)
 1. Organ prowadzący jako pracodawca prowadzi inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, dyrektora, nauczycieli, rodziców, pracowników placówki oraz organ prowadzący.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się jego udostępnienie na stronie internetowej. Statut jest też dostępny w sekretariacie przedszkola.

§30

 1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego oraz dyrektora przedszkola.
 2. Organ prowadzący oraz rada pedagogiczna mają prawo wnieść uwagi do planowanych zmian
  w statucie w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 3. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

§31

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.

Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku

Data uchwalenia: …………………….30.12.2022 roku

PROWINCJA POLSKA ZGROMADZENIA KSIĘŻY REGULARNYCH ŚW. PAWŁA BARNABITÓW

– Organ Prowadzący