Regulamin Przedszkola
"Dzieciątka Jezus"

opracowany na podstawie Statutu Przedszkola

zatwierdzonego przez o. Roberta Koska w dniu 01.09.2022 roku.

 1. Przedszkole jest placówką oświatową, działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta  Miasta St. Warszawy  Burmistrza Miasta Stołecznego Warszawy wpisaną pod Nr 146 PN realizującą zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z  Ustawy o Systemie Oświaty.
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN opierając się na programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli oraz uzupełniające programy autorskie.
 4. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy   z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 5. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 7 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 7. Rodzice dzieci przyjmowanych do przedszkola przedkładają Dyrekcji Przedszkola do wzglądu książeczkę zdrowia dziecka – szczepienia.
 8. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z całej Polski.
 9. Przedszkole jest czynne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w miesiącach wrzesień – czerwiec w godz. od 06:30 do 18.00 w miesiącach lipiec – sierpień w godz. od 08:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii oraz dwóch tygodni w okresie letnim (lipiec – sierpień) ustalonego przez organ prowadzący przeznaczonego na remonty w Przedszkolu.
 10. Jeśli na dzień „między świąteczny” lub „długo weekendowy” zapisze się poniżej 6 dzieci, wówczas placówka będzie nieczynna.
 11. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 9.00 i odbierania w godzinach  13.00 – 18.00. Odbiór dziecka w godzinach późniejszych niż te wyznaczone w wybranym pakiecie skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z cennikiem.
 12. Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić przez aplikację KIDSVIEW,  telefonicznie lub e-mail do godz. 09.00.
 13. Nieodebranie dziecka do godziny 18.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
 14. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.
 15. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
 16. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków.
 17. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości indywidualnych każdego dziecka jak i możliwości lokalnych placówki z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tego typu placówek.
 18. Przedszkole prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju.
 19. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.
 20. Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 21. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 22. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli i wychowawców.
 23. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 24. Przedszkole zapewnia odpłatnie posiłki przygotowane przez kuchnię Przedszkola.
 25. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swojego jedzenia (bułki, ciasteczka, itp.).
 26. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 27. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa placówka.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko ma prawo do:

 1. bycia akceptowanym takim, jakim jest;
 2. doświadczenia od innych ciepła i życzliwości;
 3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 4. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 5. snu i wypoczynku jeśli tego potrzebuje lub jest zmęczone;
 6. rozwijania się we właściwy sposób i we właściwym dla siebie tempie;
 7. pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
 8. samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna;
 9. różnorodności doświadczeń;
 10. zdrowego żywienia.

 

Przedszkole zachęca dzieci do :

 1. aktywności, twórczości, eksperymentowania;
 2. samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;
 3. zaradności wobec sytuacji problemowych;
 4. tolerancji i otwartości wobec innych;
 5. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;
 6. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;
 7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

  

Dziecko ma obowiązek:

 1. przestrzegać ustalonych zasad;
 2. dbać i szanować cudzą własność;
 3. dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
 4. stosować zasady bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw;
 5. przestrzegać zasad obowiązujących podczas spacerów i wycieczek;
 6. przestrzegać zasad dotyczących zgodnej współpracy w grupie – bez przemocy;
 7. stosować się do poleceń nauczyciela podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 8. postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

Rodzice mają prawo do :

 1. poznania treści statutu przedszkola;
 2. do uzyskania na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń swojego dziecka;
 3. do zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
 4. do uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 5. kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów;
 6. do wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;
 7. uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.

 

Rodzice zobowiązani są do:

 1. respektowania zapisów statutu przedszkola;
 2. zapoznania się i przestrzegania umów i procedur obowiązujących w przedszkolu;
 3. punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
 4. wprowadzania dziecka do sali dydaktycznej i przekazywania go nauczycielowi,
 5. uczestniczenia w organizowanych w przedszkolu zebraniach i zajęciach otwartych;
 6. regularnego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wynikające z podpisanej umowy;
 7. przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko;
 8. informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka, potwierdzenia przez lekarza stosowania zalecanych diet;
 9. niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka;
 10. poinformować przedszkole do godz. 09:00 o nieobecności lub spóźnieniu dziecka, w innym przypadku rodzic zobowiązany jest do opłaty za przyszykowany posiłek zgodnie z cennikiem;
 11. przestrzegania ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych z nauczycielami i specjalistami;
 12. przestrzegać ustalonych z nauczycielem zasad dotyczącego prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego;
 13. zgłaszania na piśmie do dyrektora lub sekretarza wszystkich zmian w korzystaniu z przedszkola przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana;
 14. zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na aplikacji, stronie internetowej, tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz przekazywanych drogą mailową;
 15. wyposażenia dziecka w wyprawkę, której zawartość dostępna jest na stronie internetowej przedszkola;

 

OPŁATY

 1. W Katolickim Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieciątka Jezus” Rodziców obowiązują następujące opłaty :
 1. miesięczna opłata stała – czesne w każdym miesiącu
 2. dzienna stawka żywieniowa
 3. opłata startowa
 4. inne np. zajęcia dodatkowe, wycieczki itp.
 1. Wysokość wymienionych w pkt. 1 a niniejszego rozdziału opłat na nowy rok szkolny ustala  Dyrektor przedszkola w porozumieniu z zarządem.
 2. Sposób dokonywania miesięcznych opłat reguluje umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu.
 3. Opłata wymieniona w pkt. 1 c jest bezzwrotna nawet gdy rodzice rozwiążą umowę przed uczęszczaniem dziecka do przedszkola. Opłata startowa przeznaczona jest w szczególności na przygotowanie Przedszkola na przyjęcie dziecka.
 4. W sytuacji zalegania z odpłatnością, Przedszkole naliczy odsetki ustawowe zgodnie z art.481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do dyrektora placówki, termin płatności może ulec zmianie.
 5. Opłata za czesne w przedszkolu jest stała w każdym miesiącu. Wyjątek stanowią miesiące wakacyjne lipiec i sierpień w których opłat są pomniejszone o 10%.
 6. Rodzice ponoszą również koszty wybranych przez siebie zajęć dodatkowych oraz innych opłat, związanych z pobytem dziecka w Przedszkolu
 7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 9.00 i odbierania w godzinach 13.00 – 18.00. Odbiór dziecka w godzinach późniejszych niż te wyznaczone w wybranym pakiecie skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z cennikiem.

 

REKRUTACJA DZIECI

 1. Okres rekrutacji trwa przez cały rok. 
 2. Okres rekrutacji na następny rok szkolny dla dzieci uczęszczających do przedszkola ,,Dzieciątka Jezus” trwa do 30 marca.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola zamieszczonej na stronie.
 4. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor. Dyrektor może powołać komisję rekrutacyjną, która może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku