Program Edukacyjny

Szczęśliwe dzieciństwo to pragnienie każdego rodzica dla swojego dziecka. W tym wyjątkowym okresie dziecko potrzebuje uwagi i zainteresowania, a my rozumiemy indywidualne potrzeby każdego naszego wychowanka. Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus” to miejsce przyjazne dla wszystkich. W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami moralnymi, stymulujemy wrażliwość moralną i wdrażamy  wartości katolickie.

Oferujemy bogaty program zajęć i atrakcji. W ramach codziennych zajęć dbamy o komfort psychiczny naszych podopiecznych pozwalając im na rozwijanie kreatywności i radosną eksplorację środowiska. Ogólne ramy naszej koncepcji kształcenia i wychowania wyznaczają następujące przesłania:

  • idea kształcenia opiera się na takich przesłankach, które w centrum stawiają podmiotowość dziecka

Gwarantujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, troskliwą opiekę zarówno fizyczną jak i psychiczną, pielęgnujemy dziecięce talenty, tworzymy taki klimat i atmosferę pracy, która pozwala na radosną i pełną wrażeń intelektualnych, wszechstronną  edukację – edukację przyjazną dziecku.

  • człowiek jest niepodzielną osobowością

Edukacja winna więc oddziaływać na wszystkie jej sfery – nie może ograniczać się do inspirowania wybranych. W pracy pedagogicznej z dziećmi staramy się  uruchomić takie procesy, które pozwolą na całościowe postrzeganie, ukazanie wzajemnych związków, wystąpienie dodatniego transferu w uczeniu się oraz powiązanie relacji człowieka ze środowiskiem, w którym żyje.

  • rozwój dokonuje się przede wszystkim w toku własnej aktywności, w szczególności zaś w wyniku działania twórczego, innowacyjnego   

Staramy się by istotą pracy nauczyciela w naszym przedszkolu nie było nauczanie lecz aranżowanie uczenia się tak, by stroną aktywną w procesie dydaktycznym było dziecko. Nauczyciel tylko tę aktywność organizuje, podtrzymuje, ukierunkowuje. Jego zadaniem jest stwarzanie takich warunków i stosowanie takich zabiegów, które wspierają rozwój dziecka.

  • nieodłączną cechą oddziaływań dydaktycznych jest różnorodność

Powtarzalność jest jedną z ważniejszych barier w rozwoju osobowości. W naszym przedszkolu różnorodność obejmuje zarówno tematykę, zadania, ćwiczenia jak i drogi poznania. Dzięki niej uatrakcyjniamy zajęcia wykorzeniając najgorszą ich zmorę – nudę.

 

Język angielski

Nie od dzisiaj wiadomo, że dziecko przyswaja nowy język znacznie szybciej i łatwiej niż dorosły, na co ma wpływ i większa ciekawość świata, i fakt uczenia się jakby instynktownie, bez żadnego wysiłku. Można zauważyć, że u małych dzieci poznawanie obcego języka przebiega tak samo, jak ojczystego, za pomocą obserwacji, słuchania, instynktownego dopasowywania słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Zanim jeszcze dziecko dowie się od rodziców lub innych starszych osób, że nauka jest trudna i męcząca, zdąży wykorzystać naturalne zdolności i opanuje przynajmniej podstawy tego języka, którym zostanie otoczone.

W Katolickim Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieciątka Jezus” nauka języka angielskiego odbywa się 4 razy w tygodniu i prowadzona jest przez wykwalifikowanego nauczyciela z wykorzystaniem takich metod, jak:

  • TPR – metoda reagowania całym ciałem;
  • komunikacyjna – przygotowuje do mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego;
  • audiolingwalna – powtarzanie przez dzieci zwrotów, słów lub całych zdań oraz nauka wierszyków i piosenek;
  • projektów – samodzielna realizacja zadania przygotowanego przez nauczyciela.

Język włoski

Uważamy, że naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, uczyć mogą się już nawet 2-latki. Podczas zajęć dzieci cały czas są aktywne – nie tylko się uczą, ale także bawią językiem. Daje to naszym maluchom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację. Zajęcia z języka włoskiego odbywają się 3 razy w tygodniu.

Rytmika

Dzieci przejawiają wielką potrzebę aktywności muzycznej, dlatego bardzo ważne jest by proces wychowawczy był właściwie zorganizowany i by aktywność i potrzeby dziecka były umiejętnie wykorzystane. Na zajęciach umuzykalniających w naszym przedszkolu, nauczycielka dostosowuje program do nauczania i możliwości rozwojowych dzieci w celu optymalnego wykorzystania zdolności muzycznych poszczególnych wychowanków. Zajęcia z rytmiki odbywają się 2 razy w tygodniu.

Arteterapia 

Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę, jest formą terapii korzystającą z różnych technik tj. plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. Wspiera wszechstronny rozwój przedszkolaka, który wykorzystuje naturalną ekspresję twórczą dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia rozwijają świadomość ciała, kontrolę i koordynację dzieci. Elementy gimnastyki korekcyjnej wpływają na prawidłową postawę ciała dziecka oraz kształtują prawidłowe nawyki u najmłodszych. 

Grupowe zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne (ortofoniczne) odbywają się raz w tygodniu. Opierają się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, która ma na celu pomoc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów tj. sprawność narządów mowy, prawidłowy tor oddechowy, poprawna artykulacja i kompetencje fonologiczne.

Opowieści biblijne

Zajęcia te nastawione są na uwrażliwienie na kwestie religii katolickiej i odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są z Biblią i uczą się przygotowywać się do nadchodzących świąt. Podczas tych spotkań poznają również najważniejsze modlitwy i pieśni. Religię prowadzi nasz Koordynator Przedszkola o. Przemysław Śniegowski.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych to cotygodniowe zajęcia grupowe dla dzieci, które mają trudności w komunikowaniu się i współpracowaniu z rówieśnikami czy panowaniu nad emocjami. Polecane są również dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Trening polega na pracy nad zmianą zachowań z niewłaściwych na społecznie pożądane odbywa się za pomocą ściśle zaprogramowanego i zaplanowanego sposobu. Podczas treningu ćwiczone są umiejętności deficytowe dla osób w danej grupie.

Spotkania z przyrodą

Spotkania z przyrodą to element wychowania przedszkolnego, którego celem jest przybliżenie dzieciom środowiska naturalnego, nauczenie szacunku dla roślin i zwierząt. W zajęciach przyrodniczych stosujemy metody aktywizujące dzieci, dlatego  pod okiem opiekunów prowadzą samodzielne obserwacje zjawisk przyrodniczych na podstawie ciekawych doświadczeń i badań. Stwarzamy dzieciom możliwość obcowania z przyrodą i odkrywania radości, jaką dostarcza kontakt z naturą.

Kuchcikowo

Dzieci uwielbiają eksperymenty w kuchni. Kochają ugniatanie ciasta, mieszanie, oblizywanie łyżek, wykrawanie ciasteczek, lepienie pierogów, lukrowanie, dekorowanie i wreszcie podjadanie w trakcie gotowania. W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość sprawdzenia się w sztuce kulinarnej. Uczymy je przyrządzania prostych i smacznych potraw, a przede wszystkim zasad higieny pracy w kuchni oraz bezpieczeństwa.

Zajęcia kulinarne, które odbywają się raz  w miesiącu. Prowadzone są w celu rozwinięcia kulinarnej pasji u dzieci. Zajęcia te pozwalają kształtować odpowiednie postawy żywieniowe –  dzieci z grupy żłobkowej uczestniczą w zależności od trudności wykonania potraw.

Sensoplastyka

Zajęcia odbywają się w grupie maluszków – żłobkowej i pozwalają dzieciom na poznawanie świata poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów. Zajęcia w żłobku odbywają się raz na 3 tygodnie.

Czytankowo – codzienne spotkania z literaturą dla dzieci

Codzienne spotkania z bajkami, baśniami, wierszami i opowiadaniami. Regularne głośne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, wspiera ich rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, stymuluje wyobraźnię, dostarcza wiele radości. 

Edukacja społeczna i zdrowotna

Edukacja społeczna ma na celu ułatwienie dzieciom budowania dobrych, wartościowych relacji z innymi ludźmi, zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi.  

Codzienne spacery i zabawy ruchowe

Codzienne prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauka gry na pianinie

Lekcje gry na pianinie świetnie kształtują słuch i poczucie rytmu u dziecka. Daje dziecku wiele korzyści dla jego inteligencji i rozwoju mózgu. Uczy koncentracji i wydłuża okres skupienia uwagi – to nieoceniona pomoc przy późniejszej nauce w szkole. Zajęcia prowadzi Pani Krystyna Barańska.

Zajęcia piłki nożnej

Zajęcia mają na celu kształtowanie sprawności i zdolności motorycznych. W trakcie ćwiczeń dzieci uczą się skakać, biegać, poprawiają gibkość, zwrotność, zwinność, koordynację ruchową oraz szybkość reakcji. Z biegiem czasu nabywają również podstawowe umiejętności piłkarskie.

Indywidualna terapia logopedyczna

Indywidualne spotkania z logopedą odbywają się na prośbę rodzica, po przeprowadzonym badaniu przesiewowym stwierdzającym potrzebę dziecka do prowadzenia terapii w zakresie poprawy mowy. Zajęcia z logopedą odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

Indywidualna terapia psychologiczna

Indywidualne spotkania z psychologiem odbywają się na prośbę rodzica po przeprowadzonej przez niego obserwacji w grupie.

Atrakcyjny Program
Nauczania

Nasz przedszkolny plan nauczania to dynamiczne i atrakcyjne podejście, które łączy edukację z zabawą. Stawiamy na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dzieci poprzez różnorodne aktywności artystyczne, sensoryczne i sportowe. Nasi wykwalifikowani nauczyciele zapewniają wsparcie i indywidualne podejście, umożliwiając dzieciom odkrywanie świata w bezpiecznym i kreatywnym środowisku.

Rytmika

Rytmika rozwija wrażliwość muzyczną i koordynację poprzez tańce, ruch i instrumenty. Kreatywność w ruchu i dźwiękach.

Wykorzystanie założeń pedagogiki planu daltońskiego

Plan Daltoński promuje samodzielność, współpracę i aktywność uczniów. Uczy poprzez praktykę, eksplorację i refleksję, rozwijając ich zainteresowania i umiejętności.

Codzienny kontakt z językiem obcym: angielskim lub włoskim

Nauka języka obcego w dzieciństwie rozwija elastyczność umysłu, kulturową wrażliwość i ułatwia przyszłą komunikację globalną.

Opowieści biblijne

Opowieści biblijne kształtują wartości, uczą mądrości i moralności, pozostawiając piętno w kulturze i historii ludzkości.

Rekreacja na dworze

Rekreacja na dworze inspiruje zdrowy tryb życia, poprawia kondycję fizyczną, a także wzmacnia więź z naturą i rówieśnikami.

Edukacja społeczna i zdrowotna

Edukacja społeczna i zdrowotna kształtuje świadome wybory, uczy empatii, promuje aktywność fizyczną i dbałość o zdrowie psychiczne.

Nasza placówka:

Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wiedzę, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

Od najmłodszych lat w sposób zindywidualizowany, odkrywając w każdym dziecku jego mocne strony i talenty, inspirujemy dziecko do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, co wyzwala w nim bardzo silną motywację do ciągłego kształcenia się. Uczymy w trzech językach – polskim, angielskim i włoskim, angażując wszystkie zmysły. Ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.