RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 15  przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Państwa danych będzie Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” siedzibą w Warszawie ul. Jana III Sobieskiego 15

2. W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Dyrektorem placówki Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego ,,Dzieciątka Jezus” oraz  przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

3. Pani/Pana/Dziecka dane (imię, nazwisko, telefon, data urodzenia, umiejętności, zainteresowania, staż pracy, wizerunek, informacje o rodzinie, informacje o dziecku) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do:

a. realizacji zawartej przez  Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” umowy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia);

b. wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia);

c. dochodzenia należności (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);

d. realizacji ciążących na placówce Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. Rozporządzenia);

e. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

f. prowadzenia działań administracyjnych przez placówkę Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” w tym do analiz, statystyk, raportowania na zewnątrz oraz wewnątrz placówki, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

4. Placówka, Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w p. 3 mogą być udostępniane innym podmiotom tj.

a. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

b. Podmiotom, z którymi placówka Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom placówki  jak też podmiotom udzielającym wsparcia placówce na zasadzie zleconych usług  (logopeda, psycholog)  i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5. Placówka Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w p.3., przy czym

a. w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3f dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody;

b. w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3g dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów placówki Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6. Placówka Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:

a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;

b. usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;

c. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia ;do: Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus”  z siedzibą w Warszawie ul. Jana III Sobieskiego 15 NIP:  5213353707, REGON:  146430233

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

g. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w p. 3. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt wskazany w p. 2.

h. Państwa dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa  sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa  inne podobne doniosłe skutki.